Változás.Válság.Váltás.Hu / 2. felhívás

Az MSZT 2009. évi konferencia felhívása (2.)
Időpont: 2009. november 13-14.
Helyszín: Debreceni Egyetem
Az absztraktok beküldési határideje: szeptember 30.
Felhívás: (word 240 kb) or (pdf 157 kb)
Regisztrációs lap előadóknak: (word 119 kb) or (pdf 71 kb)
Szálláslehetőségek: (word 123 kb) vagy (pdf 99 kb)
 

A konferencia témája


A Magyar Szociológiai Társaság éves őszi konferenciáját a hazai, valamint a nemzetközi gazdasági és politikai válság idején készíti elő. Ha a válság csak olyan átmeneti epizód lenne, mint amilyenek a szabályszerűen visszatérő katasztrófák a légi közlekedésben, könnyű lenne megjósolni és elképzelni a kimenetelét: szörnyülködnénk a nyilvánvaló hibákon és mulasztásokon, megemlékeznénk az áldozatokról, de a vállalkozás menne tovább.

Sokan úgy vélik, hiba volt, hogy nem voltunk elég konzekvensek a nyilvánvalóan sikerre vezető receptek megvalósításában. Ezen kívül olyan sejtés is él sokunkban, hogy nem pusztán a kifutópálya katasztrófa utáni megtisztításáról és helyretételéről van szó. Valami alapvetően nem működik jól a világban. A szociológiának nem pusztán az a hivatása, hogy felmérje, regisztrálja a károkat, rögzítse a nyilvánvaló társadalmi törésvonalakat és rengéssel fenyegető feszültséggócokat. El kell gondolkodnunk arról, hogy miért lettünk annyira bizonytalanok az előjelzésben? Mi az oka annak, hogy nem tudjuk, merre tartunk?

A szociológiának nagyigényű, ám ritkán beváltott ígérete volt, hogy képes korszerű és eredeti kordiagnosztikát adni. Maga Mannheim Károly, aki ezt a kordiagnosztikai programot megfogalmazta, nagyon keveset tudott belőle megvalósítani. Talán azért, mert 80 évvel ezelőtt úgy vélekedett, hogy az akkor kezdődő válság maga fog hozzájárulni a helyzet tisztulásához. Úgy képzelte a válságot, mint valami hatalmas obszervatóriumot, amely feltárja a világ addig rejtett szerkezetét. Nem telt bele sok év, mire tévedésére rájött.

Úgy gondolom, hogy a szociológia ma sem várhat. Sokféle elképzelés él körünkben. Merjünk ezen az őszi közgyűlésen közösen, a megszokott gondolati kereteken lazítva helyzetünkről, képzeteinkről és látomásainkról elgondolkozni! A válság ugyan magától nem mutatja meg, milyen a világ szerkezete, de erős ösztönzést jelent a merészebb gondolkodásra.

Némedi Dénes elnök


Plenáris előadások

Erős Ferenc (DSc, tudományos igazgató-helyettes, MTA Pszichológiai Kutatóintézet):
Identitás, trauma, emlékezés

Kovách Imre, CSc
(tudományos igazgató-helyettes, MTA Politikai Tudományok Intézete):
Válságdiagnosztika

Szalai Erzsébet, DSc (tudományos tanácsadó, MTA Politikai Tudományok Intézete):
A globális válság és magyarországi hatásai - a politikai rendszerváltás után húsz évvel

Ladányi János, DSc (egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem):
Tér- és társadalomszerkezeti átalakulás Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában


Felhívás

A Magyar Szociológiai Társaság az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan előadók jelentkezését várja.

Tervezett témakörök, szekciók

1. Válság és megújulás
(Kvantitatív Társadalmi Dinamika Szakosztály – levezető elnök: Fokasz Nikosz)

Szociológusok, közgazdászok, (technika)történészek a társadalmi, gazdasági, technológiai innovációk keletkezésének feltételeiről.

 • Segíti-e a válság az innovációk keletkezését, s elterjedését?
 • Válság és megújulás a schumpeteri teremtő rombolás értelmében, történeti dimenziók.
 • A '29-33-as és a '70-es évek nagy válságai.
 • A válságok érzetei.
 • A társadalmi innováció fogalma.
2. Emlékezet, történelem, média
(Kvantitatív Társadalmi Dinamika Szakosztály – levezető elnök: Kopper Ákos)

A szekció történészek, szociológusok, médiaszakemberek eszmecseréjére adna módot.

 • Mi a helyzet „hosszú időtartam” braudeli kutatási programjával és az esemény iránti történészi érdeklődés visszatérésével!
 • A „nagy” események, mint például a válságok hatásmechanizmusa.
 • A „nagy” események milyen szerepet játszanak a közösségi identitások kialakulásában?
 • Milyen szerepet játszik mindebben a média?

3. Gazdaság és társadalom viszonya

 • "A gazdaságot, mint eszközt tudatosan alá kell rendelni az emberi közösség céljainak". Mit kezdhetünk Polányi ezen ma meglehetősen anakronisztikusnak ható állításával?
 • A jóléti állam Magyarországon.
 • Az állam szociális szerepének változásai.
 • Válságkezelés.
4. Kivonulás, tiltakozás éshűség a válságban
(Politikai Viselkedés Szakosztály - levezető elnök: Enyedi Zsolt)
 • Politikai válság, gazdasági válság és tiltakozások.
 • Radikalizálódás, a politikai rendszerrel szembeni elvárások átalakulása.
 • Aszavazati hűség, vándorlás és passzivitás.
5. Meghatározottság és választás
(Szociológia- és Társadalomelméleti Szakosztály – levezető elnök: Farkas Zoltán)
 • Szabadság egy komplex társadalmi rendszerben.
 • A válság a szabadság, vagy a kényszer elemeit erősíti fel?
 • A társadalom és a politikai rendszer. Átalakulás, megújulás.
6. Az oktatás válsága és az oktatás rendszerváltása. Diagnózis és ideológia.
(OktatásszociológiaiSzakosztály – levezető elnök:Nagy Péter Tibor)

A "(felső)oktatás világválsága" - a fél évszázaddal ezelőtti híres könyvcímet parafrálva - az elmúlt két évtizedben sosem látott mértéket ért el. Sokak szerint átrendeződött az egyetemek közötti rangsor a Távol-Kelet javára, a Bologna-folyamat megkérdőjelezi a kontinentális és angolszász modell közötti (korábban közhelyszintű) különbséget, a tudás leértékelődik a felsőoktatásba vezető úton az ún. kompetenciával szemben, valamint a kelet-európai elitegyetemek is tömegesednek. Az igazi kérdés mindig az: mindebből mennyi a "valóság", és mennyi az ideológia - a felsőoktatás-politikai tér szereplőinek ideológiája? A közoktatás szférájában a legfontosabb válságjelenségek a tudásalapú oktatási rendszer megkérdőjelezése, a Magyarország számára hagyományosan kedvező nemzetközi rangsorok felváltódása Magyarországra kedvezőtlenekkel, az azonos iskolaszerkezeten belül történő diverzifikációs folyamatok felváltódása iskolaszerkezeten keresztül is zajló diverzifikációval, a központosított oktatási rendszer feszültségei helyébe lépő „teljes iskolai autonómia” ill. „teljes önkormányzati autonómia” új feszültségei…

7. „Sósabbak itt a könnyek?!” Etnikai kooperáció/koegzisztencia/konfrontáció a változás két évtizedében
(Etnikai Kisebbségkutató Szakosztály – levezető: Kupa László)
 • Az etnikai identitás reneszánsza.
 • Migrációs és kooperáció/konfrontáció.
 • A változás etnikai 'sárkányfogvetései'.

8. Romák az új évezredben
(Interetnikus Szakosztály- levezető elnök: Csepeli György)
9. Közép-európai identitások
(Nagyalföldi Szakosztály – levezető elnök: Szabó Ildikó)

A rendszerváltással megteremtődtek a demokratikus társadalom kiépülésének intézményi feltételei. Átalakult a jogrendszer, kiépült a piacgazdaság és a pártok versengésén alapuló parlamentáris rendszer. Nincs többé akadálya a civil társadalom önszerveződésének, a nyilvánosság érvényesülésének, a politikai hatalom ellenőrzésének. A szekció arra a kérdésre keresi a választ, hogy a változások hogyan érintették a társadalmi mentalitásokat.

 • Milyen identitásminták élnek tovább a sokféle politikai korszakot megért közép-európai térségben? Feldolgozódtak-e az előző korszakokhoz fűződő társadalmi élmények és tapasztalatok? Milyen társadalomtörténeti sajátosságai vannak térségünkben az egyén és a politika, az egyén és a hatalom, valamint az egyén és a közösség viszonyának?
 • Megvannak-e a demokráciák működéséhez és folyamatos megújulásához nélkülözhetetlen állampolgári magatartások formálódásának feltételei? Mitől függ ezen feltételek kialakulása és megszilárdulása?
 • Mi jellemzi a politikai és az állampolgári szocializációt, a politikai kultúrát és a társas értékek (együttműködés, szolidaritás, kompromisszumkészség, megértés, belátás) világát? Milyen szerepet játszanak a konfliktusok kezelésében a racionalitások, az igazságosság és a méltányosság szempontjai, valamint az optimális megoldásokat kereső kommunikációs eljárások és az érzelmi, indulati elemek? Milyen normák vezérlik az állampolgárokat a törvényekhez, a hatalomhoz, a politikához, a közhöz, a más csoportokhoz való viszonyukban?
 • Milyen válaszokat kínál a politikai és az állampolgári szocializáció modellje a modernizációval (posztindusztriális társadalom, fogyasztói társadalom, globalizáció, EU-s tagság, átalakuló interetnikus viszonyok, stb.) járó kihívásokra?

10. Fenntartható város

(Város- és Lakásszociológia Szakosztály – levezető elnök: Csanádi Gábor)

 • A XXI. század kihívásaira adott válaszok.
 • Tematikus parkok.
 • A válság hatása az ingatlanpiaci folyamatokra.
 • A lakáspolitika alakulása (tervek és reakciók a változásokra).
 • A „városi fogyasztás” alakulása.

11. Kritikai társadalomtudomány a rendszerváltás után

 • Hogyan alakultak áta társadalmi egyenlőtlenségek a rendszerváltás után, s milyen következményei lehetnek válságnak?
 • Milyen hatással voltak az 1989-90-es közép-kelet-európai események a társadalomtudományi gondolkodásra, milyen új irányzatok bukkantak fel vagy váltak jelentéktelenné az utóbbi időszakban?
 • Milyen értelmezési keretekben lehet adekvát módon vizsgálni az elmúlt húsz év eseményeit?

12. Tudományos forradalom a társadalomtudományok területén

(Holisztikus Ökológia Szakosztály – levezető elnök: Antal Z. László)

 • Uralkodó paradigmák és érdekviszonyok.
 • A válságok sokasága = az uralkodó paradigmák válsága?
 • Társadalmi rugalmasság-rugalmatlanság, akadályok, anomáliák.

13. Szép új világ?

(Holisztikus Ökológia Szakosztály – levezető elnök: Leidinger Dániel)

Ember és Természet viszonya – Strukturális válság a társadalomban

 • A társadalom és a természeti környezet viszonyának alakulása a történelem folyamán.
 • A szerves (együttműködő) és a civilizált (ellenműködő) társadalmi berendezkedés összehasonlítása.
 • A nagy ellátórendszerek csapdájában.

Jövőképek – összeomlás előtt és után:

 • Az energiaválság társadalmi következményei.
 • Mezőgazdaság és élelmezés fosszilis tüzelőanyagok nélkül.
 • Globális éghajlatváltozás (következmény és előzmény).
 • Népesedési folyamatok és jövőbeli kilátások.

14. Új eredmények és módszertani dilemmák az interjús kutatásban

(Kvalitatív Szakosztály – levezető elnök: Kovács Éva Judit)

Az elmúlt másfélévtizedben a kvalitatív szociológiai módszerek, s ezeken belül a legkülönfélébb interjús technikák (élettörténeti (biográfiai) módszer, oral history, strukturált és félig strukturált interjú, stb.)a tudomány mostohagyerekéből bevett, olykor divatos kutatói eljárássá nőtte ki magát Magyarországon is:állandó tantárgy lett az egyetemeken és több tucat társadalomkutató használja. Szakdolgozatok, doktori dolgozatok, alap és alkalmazott kutatások százai készülnek interjús módszerek alkalmazásával, ugyanakkor mindez mégsem, vagy csak részben járt együtt a módszerstandardizációjával, az interjús technikák tudományos alkalmazásának elméleti tisztázásával és más módszerekhez fűződő viszonyának feltárásával. Sokkal inkább beszélhetünk az alkalmazások diverzifikálódásáról, a módszer interdiszciplinárissá válásáról. Tervezett szekciónkba olyan előadásokat várunk, melyek új kutatási eredményeken keresztül a fenti folyamatokkal járómódszertani kérdésekre és kihívásokra helyezik a hangsúlyt.

15. Európai összehasonlító vizsgálatok

(ESS - European Social Survey / EUTE - Európai Társadalomtudományi Elemzések)

(Módszertani Szakosztály – levezető elnök: Füstös László)

16. Merre tart a szociológiai képzés?

(Szociológiai Oktatási Szakosztály- levezető elnök: Feleky Gábor)

17. Egyéb témakörök

A konferencia nyelve

A konferencia nyelve magyar és angol, az előadó választhat, hogy előadását mely nyelven kívánja megtartani.

A jelentkezés feltételei

A jelentkezés feltétele 1) absztrakt megküldése, 2) regisztrációs lap megküldése, valamint 3) regisztrációs díj befizetése. Egy előadó legfeljebb két különböző témában küldhet be absztraktot.

Tudományos bizottság

A beérkezett absztraktok értékelését az MSZT által felkért tudományos bizottság végzi megadott szempontrendszer alapján, anonim módon. A szerzők anonimitását a szervezőbizottság biztosítja. A tudományos bizottság összetétele október 15-ig, az absztraktok elbírálásáig szintén titkos. Az értékelési szempontok az „Absztraktok” pontban találhatóak.

 Absztraktok

Az absztraktok elkészítésénél kérjük, tartsa be a következő szempontokat:

 • Az absztraktokat magyar és angol nyelven készítse el, egy dokumentumban.
 • Terjedelem: egyenként legalább 1500, de legfeljebb 2500 karakter, szóközzel.
 • Típus és formázás: .doc formátum, 12-es Times New Roman betűtípus, egyszeres sorköz, 2,5 cm-es margó. Felsorolás jelen kívül más formázás ne legyen!
 • A szerző(k) neve alatt tüntesse fel:
  • tudományos fokozatát (PhD hallgató, doktorandusz, Ph.D., C.Sc., D.Sc.),
  • besorolását / beosztását,
  • intézményét / munkahelyét (teljes név).
   • Ha dolgozik és PhD hallgató/doktorandusz is egyben, akkor mindkettőt. Pl:
    Szép Virág
    PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
    Tudományos segédmunkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet
 • Több szerző esetén aláhúzással jelölje az előadót.
 • A dokumentum elején vagy végén jelezze, hogy
  • hogy az előadást magyarul vagy angolul tartja,
  • illetve ha nem előadással, hanem poszterrel kíván szerepelni a konferencián.

Az absztraktok értékelési szempontjai (összesen 70 pont):

 • A problémafelvetés relevanciája (20 pont)
  (téma aktualitása, hipotézisek megfogalmazása, illeszkedés a nemzetközi tudomány kérdésfelvetéseihez, stb.)
 • Alkalmazott módszerek (10 pont)
  (empirikus kutatás estén mintanagyság és reprezentativitás, elméleti kutatás esetén a témának megfelelő módszertani megközelítés, valamint illeszkedés a nemzetközi tudomány módszereihez, stb.)
 • A bemutatni kívánt eredmények (10 pont)
  (újdonság, várható hozzáadott érték a tudomány fejlődéséhez, stb.)
 • A magyar nyelvű absztrakt minősége (15 pont)
  (stílus, szakmai nyelv használata, szerkezet, fogalmazás, nyelvhelyesség, közérthetőség, stb.)
 • Az angol nyelvű absztrakt minősége (15 pont)
  (stílus, szakmai nyelv használata, szerkezet, fogalmazás, nyelvhelyesség, közérthetőség, stb.)

Az absztraktok elfogadásához kategóriánként legalább 40 százalékos eredmény (8-4-4-6-6 pont), és összességében legalább 45 pont elérése szükséges. A Tudományos Bizottságnak lehetősége van arra, hogy a beadáskor megjelölt témától eltérő szekcióba sorolja az előadásokat. Abban az esetben is javasoljuk absztrakt beküldését, amennyiben a kutatás nem illik egyik témakörbe sem: a Tudományos Bizottság elbírálja az absztraktot, javaslatot tesz szekcióra, illetve új szekciót is létre hozhat.

A megküldött absztraktok befogadásáról a jelentkező legkésőbb október 4-ig, az absztraktok (előadás) elfogadásáról / elutasításáról és a szekció-besorolásról legkésőbb október 15-ig értesítést kap e-mailen. Az absztraktok a konferenciát követően felkerülnek a Társaság honlapjára, valamint pályázati támogatás esetén megjelennek CD-n is.

Poszterek

A Társaság lehetőséget biztosít poszterek bemutatására is. Kérjük, jelölje absztraktjában, hogy nem előadással, hanem poszterrel jelentkezik. A megjelenés feltételeiről kérjük egyeztessen a Szervezőbizottsággal, az mszt(at)socio.mta.hu címen.

Regisztrációs lap

A konferencián tartandó előadáshoz minden előadónak regisztrálnia szükséges.

Regisztrációs díj az előadók számára

 • Elfogadott absztrakt (előadás) esetén az előadó(k)nak regisztrációs díjat szükséges fizetni.
 • A regisztrációs díj előadóknak egységesen (fejenként): 1500 Ft
 • A díjat kérjük átutalni az MSZT számlaszámára: 11991102-02102940-00000000 (ERSTE Bank)
  • A megjegyzés rovatba kérjük beírni: családi név, konferencia 2009.
 • Amennyiben az átutalt összegről számlát kér, azt a konferencia helyszínén jelezze a regisztrációnál.
  • Szükséges adatok: név, adószám, cím, számlaszám, összeg.
 • Ha az átutalás akadályba ütközik (pl. határon túlról érkező előadók esetében), kérjük jelezze! Ebben az esetben a regisztrációs díj a helyszínen, készpénzben fizethető.

A regisztrációs díj a következőkre jogosít fel, illetve érvényes:

 • A tudományos bizottság által elfogadott absztrakt alapján előadás megtartása a konferencia adott szekciójában.
 • Technikai háttér és segítség igénybevétele az előadás megtartásához.
 • Teljes, lektorált tanulmány megjelentetésének lehetősége.
 • A konferencia plenáris- és szekcióüléseinek látogatása.
 • Részvétel a nyitó és záróeseményeken.
 • Absztraktfüzet.
 • Büféebéd és frissítők a konferencia két napján.
 • Részvétel az esti fogadáson a konferencia első napján.

Határidők és a beküldés módja 

 • Az absztraktokat és a kitöltött regisztrációs lapot egyszerre kérjük megküldeni az mszt(at)socio.mta.hu e-mail címre, legkésőbb 2009. szeptember 30-ig.
 • A regisztrációs díj átutalásának határideje: 2009. október 31. (a banki megbízás napja)

! Felhívjuk figyelmüket a formai követelmények és a határidők szigorú betartására!

 • A hiányosan, pontatlanul, határidő után, vagy regisztrációs lap nélkül beküldött absztraktok nem kerülnek befogadásra.
 • A regisztrációs díj befizetésének elmulasztása automatikusan az előadás törlését jelenti.

Teljes tanulmányok

A Társaság az előadásokhoz kapcsolódó teljes tanulmányok megjelentetésére is lehetőséget nyújt.

 • A beérkezett tanulmányokat a Tudományos Bizottság lektorálja. Az előadók szeptemberben kapnak értesítést az értékelési szempontokról.
 • A tanulmányok elkészítésénél a Szociológiai Szemle útmutatásait kérjük figyelembe venni: http://www.szociologia.hu/szerzoink_figyelmebe/
 • A tanulmányok lehetnek az előadás nyelvén, vagy mindkét nyelven.
 • A tanulmányok beküldési határideje: 2009. december 10.

A tanulmányok megjelennek:

 • a társaság honlapján, a konferencia részeként.
 • kedvező pályázati elbírálás esetén konferencia CD-n,
 • kedvező pályázati elbírálás esetén egyes, a Tudományos Bizottság által kiválasztott tanulmányok a Szociológiai Szemle különszámában, nyomtatott és elektronikus formában.

Amennyiben a Társaság által benyújtott pályázat nyer, azonnal értesítjük az előadókat.

Az előadásokról

 • Az előadások időtartama függ a szekcióban tartott összes előadás számától. A kb. 2-2,5 órás szekcióüléseken várhatóan kb. 20-25 perc jut egy előadóra, kérdésekkel együtt. A pontos időbeosztásról a Társaság e-mail-en értesíti az előadókat (programterv kiküldése: október 19-i hét, végleges program kiküldése: november 9-i hét).
 • A szekciótermekben lehetőség lesz lap-top és kivetítő használatára. A technikai háttérről, a power point-ok beküldéséről, és egyéb, az előadásokkal kapcsolatos információkról egy későbbi levelünkben értesítjük majd az előadókat.

Program

A konferencia programterve az október 19-i héten, a végső program a november 9-i héten kerül meghirdetésre.

Támogatás és különdíj PhD hallgatóknak és doktoranduszoknak

A Debreceni Egyetem HÖK szervezete PhD hallgatók és doktoranduszok számára hozzájárul:

 • a regisztrációs díj csökkentéséhez,
 • a kollégiumi szállás díjának (elsősorban a Zeneművészeti Kollégiumában) csökkentéséhez, valamint
 • a Tudományos Bizottság által kiválasztott, arra érdemes előadó (PhD hallgató vagy doktorandusz) a Debreceni Egyetem HÖK szervezet különdíjában részesül.

További részletek a Társaság honlapján találhatóak, október hónaptól.

Regisztráció a hallgatóság számára

A konferencia látogatása regisztrációhoz kötött. Regisztrációs díjak a hallgatóság számára:

 • felnőtt-3000 Ft,
 • diák és nyugdíjas-1500 Ft,

amely összeg a helyszínen készpénzben fizetendő.

A részvételi szándékot nem szükséges előre jelezni, csak akkor, ha részt kíván venni a péntek esti fogadáson. Ebben az esetben kérjük, levélben jelezze az mszt(at)socio.mta.hu címen, legkésőbb november 5-ig (csütörtök).

A regisztrációs díj a következőkre jogosít fel, illetve érvényes:

 • A konferencia plenáris- és szekcióüléseinek látogatása.
 • Részvétel a nyitó és záróeseményeken.
 • Absztraktfüzet.
 • Büféebéd és frissítők a konferencia két napján.
 • Részvétel az esti fogadáson a konferencia első napján.

Utazás és szállás

Az előadók és a hallgatóság maga gondoskodik utazásáról és szállásáról, azonban a konferencia résztvevői számára két szálláshelyen fenntartanak szobákat, korlátozott számban. A szállásokat javasoljuk lehetőség szerint minél hamarabb (egyénileg) lefoglalni.

Zeneművészeti Főiskola Weiner Leó és Nagyerdei Kollégiuma

 • 2-8 ágyas szobák.
 • A szobafoglalás egyénileg történik. Az előadók előnyt élveznek.
 • PhD diákok számára kedvezmény!
 • Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 2.; telefon és fax: (52) 419-366; fax: (52)411-226
 • A megrendelés címe:
  Pércsy Antalné előadó
  Debreceni Egyetem, Szociológia Tanszék
  E-mail: percsine(at)dragon.unideb.hu
  Telefon: (52) 512-900 / 22118
  Fax: (52) 454-241.

További szálláshelyekkel kapcsolatos felvilágosítás

 • A hotelek, panziók és magánszálláshelyek listáját csatoltuk jelen levelünkhöz.
 • Tourinform Iroda, 4024 Debrecen Piac utca 20.; Telefon: (52) 412-250; Fax: (52) 535-323; E-mail: tourinform(at)ph.debrecen.hu; debrecen(at)tourinform.hu
 • A Zsuzsanna Vendégházban október 20-a előtti foglalás esetén kedvezményt biztosítanak.

Szervezőbizottság

 • Heleszta Éva, titkárságvezető, Magyar Szociológiai Társaság
 • Murányi István, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Szociológia Tanszék; titkár, MSZT Nagyalföldi Szakosztály
 • Paksi Veronika, tudományos titkár, MTA Szociológiai Kutatóintézet
 • Szabó Ildikó, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Szociológia Tanszék; szakosztályvezető, MSZT Nagyalföldi Szakosztály
 • Tibori Tímea, titkár, Magyar Szociológiai Társaság

Fontos dátumok

Feladat

Határidő, időpont

Felelős

Megjegyzés

Konferencia felhívás:

július 13-i hét

szervezőbizottság

e-mailen

Absztraktok megküldése:

szeptember 30-ig

előadók

e-mail-en megküldeni: mszt(at)socio.mta.hu

Regisztrációs lap megküldése:

(Benne a részvételi szándék jelzése a péntek esti fogadásra)

szeptember 30-ig

előadók

e-mail-en megküldeni: mszt(at)socio.mta.hu

A teljes tanulmányok értékelési szempontjainak megküldése

szeptember

szervezőbizottság

e-mailen

Szálláslehetőségek közzététele

október 1-jétől

szervezőbizottság

www.szociologia.hu

Értesítés az absztrakt befogadásáról:

október 4-ig

szervezőbizottság

e-mail-en

Az absztraktok elbírálása:

október 1-13.

tudományos bizottság

anonim módon, szempontrendszer alapján

A jelentkezők értesítése az absztrakt elfogadásáról / elutasításáról:

október 15-ig

szervezőbizottság

e-mailen

Programterv kiküldése:

október 19-i hét

szervezőbizottság

e-mailen

Programterv megjelenítése a honlapon:

október 19-i hét

szervezőbizottság

www.szociologia.hu

Regisztrációs díj átutalása előadóknak:

október 31.

előadók

banki átutalás

Részvételi szándék jelzése a péntek esti fogadásra:

november 5.

hallgatóság

e-mail-en megküldeni: mszt(at)socio.mta.hu

Végleges program kiküldése:

november 9-i hét

szervezőbizottság

e-mailen

Végleges program megjelenítése a honlapon:

november 9-i hét

szervezőbizottság

www.szociologia.hu

Konferencia:

november 13-14.

szervezőbizottság

'lelkesen'

Regisztrációs díj megfizetése:

november 13-14.

hallgatóság

a konferencia helyszínén, a regisztrációnál

Absztraktok megjelentetése a Társaság honlapján:

november 14. után

szervezőbizottság

www.szociologia.hu

Teljes tanulmányok beküldése:

december 10-ig

előadók

e-mail-en megküldeni: mszt(at)socio.mta.hu

Teljes tanulmányok lektorálása:

2010. február

tudományos bizottság

szempontrendszer alapján

Tanulmányok megjelentetése a Társaság honlapján:

2010. április

szervezőbizottság

www.szociologia.hu

Absztraktok és tanulmányok megjelentetése konferencia CD-n

2010. május

szervezőbizottság

kedvező pályázati elbírálás esetén

Kiválasztott tanulmányok megjelentetése a Szociológiai Szemle különszámában

2010

tudományos bizottság

kedvező pályázati elbírálás esetén

Kapcsolat

Magyar Szociológiai Társaság
Cím: 1014 Budapest, Országház utca 30.
Telefonok: 224-0770 és 224-6747
Fax: (1)224-6745
E-mail: mszt(at)socio.mta.hu