Karbach Erika köszöntése

A Magyar Szociológiai Társaság a közgyűlésen köszönti Karbach Erikát és fejezi ki elismerését a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteményben végzett munkájáért.


KARBACH ERIKA

 

Szakmai önéletrajz

 

1954. április 21-én születtem, Budapesten.

1972-ben érettségiztem az ELTE Ságvári Endre Gyakorló gimnáziumában, ma Trefort Ágoston gimnázium.

Egyetemi tanulmányaimat 1977-ben fejeztem be az ELTE Bölcsészettudományi Karán, könyvtár-magyar szakon. Diplomamunkámat a századelő hazai olvasáskutatási kísérleteiről írtam.

Egyetemi éveim alatt csatlakoztam a Studium Generale, - később Felvételi Előkészítő Bizottság – munkájához, amely a hátrányos helyzetű tehetséges középiskolások egyetemi felvételéhez nyújtott segítséget. Tanárként és táborvezetőként több évfolyamot is tanítottam önkéntes munkában az egyetem elvégzése után is. Diákjaim közül később múzeumigazgatók, neves művészettörténészek, történészek, jogászok kerültek ki. Munkámért kitüntetésben részesültem.

Egyetemi hallgatóként a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteményében voltam gyakornok, majd diploma után 1977-ben itt kezdtem el dolgozni kiváló könyvtárosok társaságában.

1983-1985 között kitérőként a Magyar Színházi Intézet munkatársa voltam.

A FSZEK Szociológiai Gyűjteményében a kezdetekről fogva több bibliográfiai és dokumentációs kiadvány munkálataiban vettem részt. Ilyen többek között az öt kötetes, akadémiai nívódíjas szociológiatörténeti bibliográfia /A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája, 1900-1929, 1945-1947. Bp., FSZEK-MTA/, és a kurrens magyar szakirodalmat feltáró Szociológiai Információ című kiadvány.

Évekig szerkesztettem a Tájékoztató külföldi szociológiai folyóiratokról című, havi dokumentációs kiadványt, mely az országban fellelhető összes külföldi szociológiai folyóirat friss számainak tartalomjegyzékét közölte, nem lévén akkoriban más tájékozódási eszköz a külföldi szakirodalom tekintetében. Hasonló célt szolgált a szaktájékoztatatásban az az általam vezetett számítógépes idegen nyelvű szociológiai témafigyelő szolgáltatás, mely széleskörű szociológus szakembergárdával dolgozott, és a frissen megjelent külföldi folyóiratok szemlézésén alapult.

1986-tól folyamatosan részt vettem az osztály számítógépes fejlesztési programjában, amely megalapozta a magyar szociológiai bibliográfia adatbázissá fejlesztését.

1988-89 között kialakítottam az osztály szociológiai szolgáltatásainak rendszerét, amely a számítógépes magyar és külföldi témafigyelő szolgáltatásból, és a hozzájuk kapcsolódó másolatszolgáltatásból állt.

Az osztály vezetőjeként több ízben sikeresen pályáztam a Magyar szociológiai irodalom adatbázisának CD-Rom-os kiadására, mely az OTKA Szociológiai kuratóriumának, az NKA könyvtári kuratóriumának és a NKÖM-nak köszönhetően 1992 és 2001 között sikeresen megvalósult.

2000-2001 között a FSZEK Központi könyvtárának rekonstrukciója során kialakítottam a Szociológiai Gyűjtemény új szakolvasótermét és kézikönyvtárát, ez utóbbi az előző kézikönyvtári állomány háromszorosát kínálta az új könyvtár olvasóközönségnek.

2004-ben a folyamatos informatikai fejlesztések, és a pályázati támogatások eredményeként a könyvtár új honlapján megjelentettük a SzocioWeb című adatbázist, mely a magyar szociológiai szakirodalom első interneten elérhető adatbázisa volt. Ez az adatbázis később a könyvtár katalógusában lett hozzáférhető, majd 2017-től külön is elérhető a katalógushoz hasonló felületen. Az adatbázis 1970-től reprezentálja a magyar szociológiai szakirodalmat, és jelenleg több mint 205.000 bibliográfiai tételt tartalmaz.

A külföldi szakirodalmi tájékoztatásban javaslatomra 2004-től a könyvtárak körében elsők között tettük lehetővé a legfontosabb szociológiai, társadalomtudományi adatbázisok online, távoli elérését. Mint a külföldi társadalomtudományi könyvek és online adatbázisok megrendeléséért felelős vezető folyamatosan a választék bővítésére, a teljes szövegű adatbázisok körének szélesítésére törekedtem.

2013-ban javaslatomra szerezte be a könyvtár az EBSCO Discovery Service nevű közös kereső felületet, mely lehetővé tette, hogy a könyvtár elektronikus dokumentumait és online forrásait egy adatbázisban lehessen keresni. Szintén én szorgalmaztam, hogy ebbe a keresőfelületbe töltsük be a könyvtár katalógusát, benne A magyar szociológiai irodalom bibliográfiai adatbázisát. 2014-től részt vettem a katalógus anyagának adaptálásában.

2007-ben és 2008-ban két projektet vezettem, melynek eredményeképpen létrejött a Szociális Szakma Digitális Arcképcsarnoka és Archívuma, mely azóta is elérhető a Szociológiai Gyűjtemény honlapján.

2008-ban a Magyar Gallup Intézet Minőségbiztosítási tanfolyamának elvégzése után a könyvtár minőségbiztosítási projektjének keretében olvasói elégedettség vizsgálatot szerveztem, melyet a Gallup Intézet végzett.

Könyvtárosi pályafutásom alatt rendszeresen tartottam használó-képzéseket, könyvtári bevezető órákat szociológus hallgatóknak. 2005-től a nemzetközi adatbázisok elterjedése óta ezeket a bevezető órákat kiegészítettük az online társadalomtudományi adatbázisok használatát ismertető kurzusokkal, melyeket én szerveztem, és a foglalkozásokat is vezettem.

2015 óta társadalomtudományi szaktájékoztatást oktatok a Magyar Könyvtári Intézet Általános és szaktájékoztatás című akkreditált könyvtáros képzésén.

Az 1980-as évek elejétől tagja vagyok a Magyar Szociológiai Társaságnak, és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciójának, melyben több évig vezetőségi tag is voltam.

1993-ban elsők között ítélték oda nekem a könyvtár által alapított rangos kitüntetést, a Pro bibliotheca civica-t. 2006-ban a könyvtárosoknak adományozható állami kitüntetést, a Szinyei József-díjat kaptam meg, 2017-ben pedig, a FSZEK által alapított A könyvtárért emlékérmet.

2018 februárjától felmentésemet töltöm, júniusban vonulok nyugdíjba.

Szakmai munkám összefonódott a FSZEK Szociológiai Gyűjteményének munkájával. Publikációim az osztály tevékenységét és történetét mutatják be, melyek a Gyűjtemény weblapján olvashatók.

 

Budapest 2018. április 21.

 

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/szociologiai_gyujtemeny/bemutatkozas/a_gyujtemeny_tortenete

Karbach Erika: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteményének 30 éve (1973 - 2003) In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 28. köt. 2002-2003-2004. Bp., FSZEK, 2008. p. 174-193.

Karbach Erika: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteményének tíz évéről (2003-2013) = Könyvtári Figyelő 59. 2013. 4. p. 683-696

Karbach Erika: A magyar szociológiai bibliográfiai feltárás 40 éve. Hagyomány és megújulás = Könyvtári Figyelő 55. 2009. 4. p. 647-658