Générations hongroises 1989-2009

Conference - Colloque
Date: Jeudi 28 Mai 2009
Lieu: Institut Français de Budapest (H-1011 Budapest, Fő utca 17.)

Program / programme (pdf 261 kb), (word 6821 kb)
 
 

1989-2009.

Magyar generációk

1989-2009.

Générations hongroises

Konferencia a

MTA Szociológiai Kutatóintézet szervezésében.


Támogató partnerek:

 • Budapesti Francia Intézet
 • ELTE Szociológia Tanszék
 • Magyar Szociológiai Társaság
 
Colloque organisé par

L'Institut de Sociologie de l'Académie des Sciences de Hongrie (ASH).

Partenaires:

 • L'Institut Français de Budapest
 • Le département de Sociologie de l'Université Eötvös Loránd (ELTE)
 • L'Association Hongroise de Sociologie

Időpont:

2009. május 28. (csütörtök) 9 óra

Helyszín:

Budapesti Francia Intézet
(1011 Budapest, Fő utca 17.)
 

Date:

Jeudi 28 Mai 2009 9h
Lieu:

Institut Français de Budapest
(1011 Budapest, Fő utca 17.)

A konferencia nyelve magyar és francia, a közönség számára szinkrontolmácsolás biztosított.

Les présentations seront en français et hongrois avec traduction simultanée pour le public.

Regisztráció

Inscription

A konferencia díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kérjük, részvételi szándékát jelezze a generationshongroises@gmail.com címen!

Le colloque est gratuit et ouvert au public. Il est fortement recommandé de s'inscrire à l'adresse e-mail suivante: generationshongroises@gmail.com en mentionant «inscription» dans le titre de l'e-mail.

Kapcsolat - Contact

 • e-mail: generationshongroises@gmail.com
 • adresse internet: www.szociologia.hu

Tudományos bizottság

Comité scientifique

 • Csákó Mihály, ELTE Szociológiai Intézet
 • Neményi Mária, MTA Szociológiai Kutatóintézet
 • Szokoly Mária, ELTE Neveléstudományi Intézet
 • Debarge Yasmine, PhD-hallgató ENS de Cachan, Politikai Társadalomtudományi Intézet, Franciaország
 • Mihály Csákó, Institut de Sociologie, ELTE
 • Mária Neményi, Institut de Sociologie de l'Académie des Sciences
 • Mária Szokoly, Institut des Sciences de l'Education, ELTE
 • Yasmine Debarge, doctorante à l'ENS de Cachan, Institut des Sciences Sociales du Politique

A konferencia témája

Thème du colloque

Az elmúlt évtizedek gazdasági és társadalmi változásai jelentősen felkavarták a magyar társadalom viszony-, és viselkedésrendszerét, olyannyira, hogy a rendszerváltás és annak politikai, gazdasági leképeződései mára klasszikus vizsgálati témává váltak. A konferencia célja a rendszerváltozás generációkra és a különböző életkorok közötti viszonyokra tett hatásának vizsgálata. Miután a rendszerváltás a szocializációs közegeket (iskola, család, munkahely, stb.) és a hozzájuk kapcsolódó normákat is érintette, a társadalmi szereplőkre egyrészt új elvárások hárultak, másrészt annak a lehetősége is felmerült, hogy a változások mentén átalakítsák, formálják életútjukat. Amikor pedig a szocializációs módok és a normák megváltozhatnak egyik generációról a másikra, a társadalmi státuszok és meghatározott szerepek sem ugyanolyan fogalmak mentén válnak jellemzővé a különböző nemzedékekre. Még ha bizonyos szempontból ugyanaz is marad a hivatkozási alap, például a társadalmi gondoskodást, a társadalmi szolidaritást biztosító intézményeknek tulajdonított szerepet tekintve, a normák mégis átalakultak és a különböző generációk másképp értelmezik ugyanazt a rendszert. Mik lehetnek a szocializáció új módjai? Milyen hatást gyakorolnak ezek a különböző nemzedékekre? Hogyan reprezentálódnak az életkorok és a hozzájuk fűződő normatív kategóriák a társadalomban? Milyen befolyásokra utalhatnak ezek a változások?

Les transformations économiques et sociales des dernières décennies en Hongrie ont largement bouleversé les comportements et les relations au sein de la société hongroise, le changement de régime et sa traduction en termes politiques et économiques étant désormais un thème classique d'étude. Ce colloque propose d'observer l'impact de la transition sur les générations et les relations entre classes d'âges. Les cadres de socialisation (école, famille, entreprise, etc) et leurs normes ont été affectés par la transition et ont relayé aux acteurs de nouvelles exigences ainsi que d'éventuelles opportunités pour négocier et moduler leurs parcours biographiques. Dès lors que les modes de socialisation et les normes ne sont plus les mêmes d'une génération à l'autre, la répartition à chaque âge de statuts et de rôles définis ne s'effectuent plus dans les même termes. Si à certains égards, il reste un schéma général de référence, notamment la place accordée aux institutions de protection sociale organisant la solidarité sociale, les normes ont été déplacées et les générations interprètent différemment les même logiques de systèmes. Quels sont les nouveaux modes de socialisation? Comment affectent-ils différemment les générations? Comment se distinguent les catégories d'âge dans leurs représentations du monde social et les catégories normatives orientant leurs pratiques? De quelles influences relèvent ces évolutions?


Program

Programme

9:00-

9h-

Érkezés

Accueil des participants

9:15

9h15

A konferenciát megnyitja François Laquieze (igazgató, Budapesti Francia Intézet)

Ouverture du colloque par Monsieur François Laquieze
(directeur de l'Institut Français de Budapest)

Köszöntőt mond Tibori Tímea
(tudományos igazgatóhelyettes, MTA Szociológiai Kutatóintézet)

Présentation du colloque par Madame Tímea Tibori
(directrice scientifique, Institut de Sociologie de l'Académie des Sciences de Hongrie (ASH)

9:35

9h35

A konferenciát bemutatja Yasmine Debarge (munkatárs, Francia Politikai Társadalom-tudományi Intézet; PhD-hallgató, École Normale Supérieure de Cachan, Franciaország)

Introduction du thème du colloque par Madame Yasmine Debarge
(doctorante, École Normale Supérieure de Cachan, Institut des Sciences Sociales du Politique, France)

9:45

9h45

A. Gergely András
(tudományos főmunkatárs, MTA Politikai Tudományok Intézete):

Újrafogalmazott korosztálykülönbségek: sodródások az átmenetben

Monsieur András A. Gergely
(directeur de recherche, Institut des Sciences Politiques, ASH):

«Réinventer la distance d'âge:dérives dans la transition »

10:10

10h10

Somlai Péter
(egyetemi tanár, ELTE Társadalomtudományi Kar):

Fiatal nemzedék és új társadalom

Monsieur Péter Somlai (maître de conférences, Faculté des Sciences Sociales, ELTE):

« Jeunes générations et nouvelle société»

10:35

10h35

Tóth Olga - Albert Fruzsina – Dávid Beáta (tudományos főmunkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet):

Szülő-gyerek kapcsolat és életminőség

Madame Olga Tóth - Madame Fruzsina Albert – Madame Beáta Dávid
(directrice de recherche, Institut de Sociologie, ASH):

« Parents-enfants et qualité de vie»

11:00

11h

Kérdések, vita

Discussion avec l'audience

11:15

11h15

Kávészünet

Pause café

11:30

11h30

Baráth Gabriella
(tudományos munkatárs, MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Osztály) és
Váradi Zsuzsanna
(tudományos segédmunkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet):

Generációk a nagyvárosi térben: együttélés és konfliktusok

Madame Gabriella Baráth
(chercheuse, Département de la région centrale Transdabubienne de l'Institut de Recherche Ouest Hongrois des Etudes Régionales, ASH) et
Madame Zsuzsanna Váradi
(chercheuse associée, Institut de Sociologie, ASH):

«Générations dans l'espace urbain: coexistence et conflits»

11:55

11h55

Marie Plessz
(PhD-hallgató, Political Studies Institute, Sociological Observatory of Change, Franciaország):

Munkaerő-piaci egyenlőtlenségek a kohorszok között a poszt-kommunista Magyarországon

Madame Marie Plessz
(doctorante, Institut d'Etudes Politiques, Observatoire Sociologique du Changement, France):

« Les inégalités entre cohortes sur le marché du travail en Hongrie postcommuniste »

12:20

12h20

Kérdések, vita

Discussion avec l'audience

12:35

12h35

Ebédszünet

Pause déjeuner

13:30

13h30

A KOROSZTÁLYOK ÉS A GENERÁCIÓS TÁRSADALMI SZEREPEK KONCEPTUALIZÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

LA CONCEPTUALISATION DES ÂGES ET DES RÔLES SOCIAUX DES GÉNÉRATIONS EN HONGRIE

Turai Tünde
(tudományos segédmunkatárs, MTA Néprajzi Kutatóintézet):

Az öregkornak, mint életkori kategóriának a megformálása és érvényességi köre

Madame Tünde Turai
(chercheuse associée, Institut d'Ethnographie, ASH):

« La construction du troisième âge et sa validité »

Kucsera Csaba
(tudományos munkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet):

Az időskor konstrukciója - Sokszínű időskor

Monsieur Csaba Kucsera
(chercheur, Institut de Sociologie, ASH):

« La construction de la veillesse – Vieillesse plurielle »

Bokor Attila
(egyetemi docens, BCE Vezetéstudományi Intézet):

Y generáció az üzleti életben? – Empirikus eredmények

Monsieur Attila Bokor
(professeur, Institut de Management, Université de Corvinus, Budapest):

« La génération Y dans le secteur affaires? – Résultats empiriques »

14:30

14h30

Kérdések, vita

Discussion avec l'audience

14:45

14h45

Kávészünet

Pause café

15:00

15h

A KOROSZTÁLYOK, MINT A POLITIKAI DISKURZUS SZEREPLŐI ÉS CÉLTÁBLÁI

LES ÂGES COMME CIBLES ET ACTEURS DE DISCOURS ET DE POLITIQUES

Kiss Endre (docens, ELTE Filozófiai Intézet):

A nemzedékek szociológiájának néhány alapvető jelensége Magyarországon

Monsieur Endre Kiss (Professeur, Institut de Philosophie, ELTE):

« Essai à partir des phénomènes fondamentaux de la sociologie des générations en Hongrie »

Tuka Ágnes (tanszékvezető, PTE Politikai Tanulmányok Tanszék):

Európai polgárság és az ifjúság

Madame Ágnes Tuka (Directrice de la Faculté des Sciences Sociale, Université de Pécs):

« La citoyenneté européenne et la jeunesse »

Böcskei Balázs (DEMOS Magyarország):

Szorongok, tehát szavazok. Politikai tömegkultúrák és az ifjúság

Monsieur Balázs Böcskei (DEMOS Hongrie):

« Je m'angoisse, donc je vote. Les cultures politiques de masse et la jeunesse »

16:00

16h

Kérdések, vita

Discussion avec l'audience

16:15

16h15

Kávészünet

Pause café

16:30

16h30

A GENERÁCIÓK KÖZÖTTI VISZONYRENDSZER

LES RELATIONS ENTRE GÉNÉRATIONS

Solymosi Katalin (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar):

Család és identitás változó társadalmi körülmények között

Madame Katalin Solymosi (Faculté de Pédagogie et de Psychologie, ELTE):

« La famille et l'identité au sein des conjonctures sociales changeantes »

Koltai Júlia (tanársegéd, ELTE Társadalomtudományi Kar):

A magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatos attitűdök a különböző generációkban

Madame Júlia Koltai (chargée de TD, Faculté des Sciences Sociales, ELTE):

« Attitudes des différentes générations vis à vis du système de retraite hongrois »

Kollár Csaba (Protokollár Tanácsadó Iroda):

A digitális nemzedék Magyarországon

Monsieur Csaba Kollár (Cabinet de Conseil Protokollár):

« Générations digitales en Hongrie »

17:30

17h30

Kérdések, vita

Discussion avec l'audience

17:45

17h45

Zárszó

Clôture