Felhívás szekciók és panelbeszélgetések szervezésére

Jelentkezési határidő: 2010. július 25.
Felhívás: (pdf 103 kb)
Jelentkezési lap: (pdf 63 kb) vagy (doc 61 kb)
A program és a szekciók alakulását a Program menüpontban folyamatosan frissítjük!

 
 

Konfliktus és társadalmi innováció

a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése

2010. november 5-7.
Wesley János Lelkészképző Főiskola
(1086 Budapest, Dankó utca 11.)

A konferencia témája


A Magyar Szociológiai Társaság 2010. évi konferenciája és közgyűlése a társadalmi innováció és konfliktus témaköreinek megvitatására hívja össze a magyar szociológusokat.

A rendszerváltást követően újratermelődött a társadalom duális szerkezete. A két markáns szegmens közül az egyik a társadalom és a gazdaság globalizált, versenyképes, a technológiai változásokra rugalmasan reagáló elemeiben összpontosult, a másik - az ezzel párhuzamosan fennmaradt - a jövedelmek központosításában és újraelosztásában érdekelt szegmens. E két szegmens együttélése egyre konfliktusosabbá vált. A napjainkban tapasztalható feszültségek és összeütközések a társadalmi megújulás alternatívái körül kristályosodnak ki. Az innovációk azonban sosem valósulnak meg ellenállás nélkül, s a technológiai kutatás és fejlesztés (K+F) eredményei akkor hasznosulnak, ha a társadalomban a gondolkodásában nyitott kreatív osztály toleráns, és képes szembeszállni az elmaradottság konzerválásában érdekelt szervezeti erőkkel.

A társadalmi innováció és a konfliktusok vizsgálatában interdiszciplinárisan összekapcsolódnak az egymástól látszólag távol eső területek (pl. a demográfiától a médiadinamikáig), így a plenáris előadások meghívottjai és a szekciók levezető elnökei jeles szociológusok, közgazdászok, jogtudósok, tudástechnológusok, stb. köreiből kerülnek ki. A rendezvény a hazai és a határon túli szakma számára is lehetőséget nyújt a legaktuálisabb társadalmi problémák megvitatására, legújabb kutatási eredmények bemutatására, szakmai kooperáció kialakítására, publikálásra.

A konferencia célja, hogy az előadásokban elhangzó gondolatok és a bemutatott új kutatási eredmények egyrészt a szűkebb szakmai, és a tágabb társadalmi nyilvánosság fórumain hozzájáruljanak az innováció fontosságának tudatosításához a társadalomban, azaz a tudományos és technikai ismeretek, valamint a kutatás és fejlesztés eredményei ezáltal kilépjenek a technológia zárt köreiből, és a társadalomtudományi kutatások eredményeivel szinergiában a társadalmi innováció hajtóerőivé váljanak.

Csepeli György elnök


Tervezett plenáris előadások

Fokasz Nikosz (ELTE): Instabilitás és kényszer. Interdiszciplináris gondolatok a társadalmi innovációk keletkezéséről

Örkény Antal (ELTE): Társadalmi bizalom és szolidaritás Magyarországon

Szabó Ildikó (DE): Politikai fordulatok és társadalmi konfliktuskezelési minták
Magyarországon

Szalai Júlia (MTA SZKI): …

Tervezett témakörök, szekciók

I. INNOVÁCIÓ

1. Innováció és társadalmi dinamika

(Kvantitatív Társadalmi Dinamika Szakosztály – szervező és levezető elnök: Fokasz Nikosz)

2. Jó gyakorlatok: Éghajlatváltozás és a klímabarát települések válaszai

(Holisztikus ökológia Szakosztály – szervező és levezető elnök: Antal Z. László)

3. Jó gyakorlatok: Gender, kutatás, innováció. Nők a tudományban és a K+F-ben

(Feminizmus szakosztály – szervező és levezető elnök: Pető Andrea)

II. KONFLIKTUSOK

4. A civil társadalom szerepe a konfliktusok generálásában és megoldásában

(Tér, Település, Társadalom Szakosztály – szervező és levezető elnök: Csizmady Adrienne)

5. A média szerepe a konfliktusok generálásában és megoldásában

(Kvantitatív Társadalmi Dinamika Szakosztály – szervező és levezető elnök: Fokasz Nikosz)

6. Elsődleges és másodlagos digitális szakadék

(szervező és levezető elnök: Csepeli György)

7. Érdekkonfliktusok a magyar társadalomban

   (a szekció szervezésére és levezetésére jelentkezni lehet)

8. Európai identitás és nemzeti konfliktusok

   (a szekció szervezésére és levezetésére jelentkezni lehet)

9. Etnikai kisebbségek és a többségi társadalom viszonya a konfliktusok tükrében

(Etnikai Kisebbségkutató Szakosztály – szervező és levezető elnök: Kupa László)

10. Ifjúsági csoportok, csoportközi viszonyok és csoportkultúrák

(Nagyalföldi Szakosztály – szervező és levezető elnök: Szabó Ildikó)

11. Konfliktus és politikai szocializáció

(szervező és levezető elnök: Csákó Mihály)

12. Köznapi igazságossági ítéletek, családi transzferek és a generációk közötti igazságossági elvek Magyarországon

(szervező és levezető elnökök: Örkény Antal és Székelyi Mária)

13. Társadalmi konfliktusok és az oktatási rendszer. Generálja, elszenvedi, gyógyítja

(Oktatásszociológiai Szakosztály – szervező és levezető elnök: Nagy Péter Tibor)

14. Egyéb témakörök: szekció szervezésére és levezetésére jelentkezni lehet

Tervezett kerekasztal-beszélgetés

A hazai társadalomtudományi eredmények K+F hasznosítása

FELHÍVÁS

Az MSZT a fenti témákhoz kapcsolódóan várja MSZT szakosztályok és tagok jelentkezését:

  Szekciók szervezésére és levezetésére

  Panel-beszélgetések szervezésére és levezetésére

A szekciókban előnyt biztosítunk azoknak az előadásoknak és panelbeszélgetéseknek, amelyek

· a társadalmi innovációk keletkezését, terjedését, a társadalomban történő tudatosítását, a társadalomtudományi K+F eredmények hasznosítását,

· a magyar társadalmat megosztó értékkonfliktusokat, valamint az egyes társadalmi alrendszerek konfliktusok generálásában és megoldásában betöltött szerepét vizsgálják.

I. A jelentkezés feltételei és módjai

1) Jelentkezés szekció szervezésére

A javaslattevőnek vállalnia kell a levezető elnöki szerep betöltését, a szekció résztvevőinek felkérését, illetve a jelentkezés lebonyolítását. Kérjük a csatolt jelentkezési lapot megküldeni, és benne megadni a tervezett szekció nevét, valamint az előadók nevét, fokozatát, intézményét, illetve az esetleges korreferenseket. A szekció megszervezésére 2010. szeptember 12-ig van lehetőség.

Időtartama

Előadók száma

Egy előadás időtartama

Rövid szekció

2 óra

4

20 perc+10perc kérdések

Hosszú szekció

2x2 óra, közte 15 perc szünet

8

20 perc+10perc kérdések

Szervezés

A szekció előadásaira felkérés alapján, vagy egyénileg lehet jelentkezni absztrakt és regisztrációs lap megküldésével, valamint a regisztrációs díj befizetésével. Egy előadó legfeljebb egy-egy szekcióban/panelbeszélgetésben szerepelhet. A jelentkezési anyagokat (felkért és jelentkező előadó esetén is) a szekciószervezőnek szükséges megküldeni legkésőbb 2010. szeptember 5-ig. A jelentkezéseket a szekciószervező bírálja el, melynek eredményéről legkésőbb 2010. szeptember 12-ig értesíti a jelentkezőt. A szekciószervező a végleges programot másnap megküldi a Szervezőbizottságnak.

2) Jelentkezés panel-beszélgetés szervezésére

A javaslattevőnek vállalnia kell a levezető elnöki szerep betöltését, és a panel résztvevőinek felkérését. Egy panel időtartama 90 perc. A panel 4 résztvevője egyenként 15 percet kap tézisei kifejtésére. Azt követően a jelenlévők reagálnak a panel résztvevőinek előadásaira, majd a panel tagjai válaszolnak. Kérjük a csatolt jelentkezési lapot megküldeni, és benne megadni a tervezett panelbeszélgetés címét, valamint a résztvevők nevét, fokozatát, intézményét. A panelbeszélgetés megszervezésére 2010. szeptember 12-ig van lehetőség.

Szervezés

A panelbeszélgetés szervezése kizárólag felkérés alapján történik. A felkért résztvevők esetén is absztrakt és regisztrációs lap megküldése, valamint regisztrációs díj fizetése szükséges. Az anyagokat a szekciószervezőnek szükséges megküldeni legkésőbb 2010. szeptember 5-ig. A panelszervező a végleges programot másnap megküldi a Szervezőbizottságnak.

II. Absztraktok

Kérjük az előadókat (szekció vagy panelbeszélgetés), hogy az absztraktokat az alábbi szempontok szerint készítsék el:

· Magyar és angol nyelven, egy dokumentumban.

· Terjedelem: mindösszesen legalább 3000, de legfeljebb 5000 karakter, szóközzel.

· Típus és formázás: .doc formátum, 12-es Times New Roman betűtípus, egyszeres sorköz, 2,5 cm-es margó. Felsorolás jelen kívül más formázás ne legyen!

· A szerző(k) neve alatt tüntesse fel:

- tudományos fokozatát (PhD hallgató, doktorjelölt, BA, BSc, MA, MSc, PhD, CSc, DSc),

- besorolását / beosztását,

- intézményét / munkahelyét (teljes név).

- Ha dolgozik és PhD hallgató/doktorandusz is egyben, akkor mindkettőt. Pl:

Szép Virág

PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Tudományos segédmunkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet

· Több szerző esetén aláhúzással jelölje az előadót.

III. Határidők, beküldés, elbírálás

· A jelentkezési lapot (szekció vagy panelbeszélgetés szervezésére) kérjük megküldeni az mszt(at)socio.mta.hu e-mail címre, legkésőbb 2010. július 25-ig.

· A javaslatokat Tudományos Bizottság bírálja el, döntéséről legkésőbb 2010. augusztus 2-ig értesíti a javaslat tévőt.

IV. Regisztrációsdíj a szekciók és panelbeszélgetések résztvevői számára

· A regisztrációs díj résztvevőnként 1500 Ft

· A díjat kérjük átutalni az MSZT számlaszámára: 11991102-02102940-00000000 (ERSTE Bank)

o A megjegyzés rovatba kérjük beírni: név, konferencia 2010.

· Amennyiben az átutalt összegről számlát kér, azt a konferencia helyszínén jelezze a regisztrációnál.

o Szükséges adatok: név, adószám, cím, számlaszám, összeg.

A regisztrációs díj a következőkre jogosít fel, illetve érvényes:

· Részvétel a konferencia adott szekciójában, paneljében.

· Technikai háttér és segítség igénybevétele az előadás megtartásához.

· Teljes, lektorált tanulmány megjelentetésének lehetősége a honlapon és a konferencia CD-n.

· A konferencia plenáris- és szekcióüléseinek látogatása.

· Részvétel a nyitó és záróeseményeken.

· Absztraktfüzet és CD.

· Büféebéd és frissítők.

· Részvétel az esti fogadáson a konferencia első napján.

V. A konferencia nyelve

A konferencia nyelve magyar. Ha az előadó anyanyelve nem magyar, lehetőség van az előadás idegen nyelven történő megtartására. Magyar anyanyelvű előadók számára idegen nyelven történő előadás akkor lehetséges, ha a teljes szekció idegen nyelven hangzik el.

VI. Teljes tanulmányok

A Társaság az előadásokhoz kapcsolódó teljes tanulmányok megjelentetésére is lehetőséget nyújt.

· A tanulmányok nyelve az elhangzott előadás nyelve.

· A tanulmányok beküldési határideje: 2010. november 25.

A tanulmányok megjelennek:

· A társaság honlapján.

· Konferencia CD-n az absztraktokkal együtt, lektorálva, ISBN számmal.

· A teljes tanulmányokat az előadó a Szociológiai Szemle szerkesztőségéhez is eljuttathatja. A tanulmány elfogadása és megjelentetése ebben az esetben a folyóirat szabályainak megfelelően zajlik.

VII. Szervezőbizottság

· Csepeli György, elnök

· Nagy Péter Tibor, szakosztályvezető

· Paksi Veronika, titkár

· Szabó Ildikó, alelnök

· Tibori Tímea, elnökségi tag


VIII. Fontos dátumok

Feladat

Határidő, időpont

Felelős

Megjegyzés

Felhívás szekciók és panelbeszélgetések szervezésére:

július eleje

szervezőbizottság

e-mailen

Felhívás konferencián előadás tartására:

július eleje

szervezőbizottság

e-mailen

Szekciók és panelbeszélgetések javaslatainak beküldése:

2010. július 25.

Jelentkező szekció- és panelbeszélgetés szervezők

e-mail-en megküldeni: mszt(at)socio.mta.hu

Értesítés szekciók és panelbeszélgetések javaslatainak elfogadásáról / elutasításáról:

2010. aug. 2.

Tudományos Bizottság

e-mail-en

Előadók: absztraktok és regisztrációs lap (benne a részvételi szándék jelzése a fogadásra) megküldése a szekciószervezők részére:

szeptember 5-ig

Jelentkező előadók

e-mail-en megküldeni a szekciószervező részére

Poszteresek: absztraktok és regisztrációs lap (benne a részvételi szándék jelzése a fogadásra) megküldése a Szervezőbizottság részére:

szeptember 5-ig

Jelentkező előadók

e-mail-en megküldeni: mszt(at)socio.mta.hu

Értesítés az absztrakt elfogadásáról / elutasításáról:

szeptember 12-ig

Szekciószervező

e-mail-en

A szekciók és panelbeszélgetések szervezésének lezárása, a program megküldése a szervezőbizottság részére:

szeptember 13.

Szekció- és panelbeszélgetés szervezők

egyeztetés alapján

Szálláslehetőségek közzététele:

október 1-jétől

szervezőbizottság

www.szociologia.hu

Programterv kiküldése:

október 4-i hét

szervezőbizottság

e-mailen

Regisztrációs díj átutalása:

október 15.

előadók

banki átutalás

Részvételi szándék jelzése a péntek esti fogadásra (hallgatóság):

október 25 .

hallgatóság

e-mail-en megküldeni: mszt(at)socio.mta.hu

Végleges program kiküldése:

október 25-i hét

szervezőbizottság

e-mailen

Végleges program megjelenítése a honlapon:

október 25-i hét

szervezőbizottság

www.szociologia.hu

Konferencia:

november 5-7.

szervezőbizottság

'lelkesen'

Regisztrációs díj megfizetése:

november 5-7.

hallgatóság

a konferencia helyszínén, a regisztrációnál

Absztraktfüzet:

november 5-7.

szervezőbizottság

nyomtatott, tűzött

Absztraktok megjelenítése a Társaság honlapján:

november 5-7. után

szervezőbizottság

www.szociologia.hu

Teljes tanulmányok beküldése:

2010. nov. 25.

előadók

e-mail-en megküldeni: mszt(at)socio.mta.hu

Teljes tanulmányok és absztraktok CD-n:

2010. év vége

szervezőbizottság

CD

Tanulmányok megjelentetése a Társaság honlapján:

2010. év vége

szervezőbizottság

www.szociologia.hu

Kiválasztott tanulmányok megjelentetése a Szociológiai Szemle különszámában:

Egyéni ütemezés

Előadók, Szociológiai Szemle szerkesztősége

Szociológiai Szemle szabályainak megfelelően

IX. Kapcsolat

Magyar Szociológiai Társaság

Cím: 1014 Budapest, Országház utca 30.

Telefonok: 1/2240786

Fax: 1/2240790

E-mail: mszt(at)socio.mta.hu

Honlap: http://www.szociologia.hu/

Szekciószervezők

E-mail

Antal Z. László

posta(at)socio.mta.hu

Csákó Mihály

mcsako(at)gmail.com

Csepeli György

csepelig(at)yahoo.com

Csizmady Adrienne

csizmady(at)socio.mta.hu

Fokasz Nikosz

fokasz(at)ludens.elte.hu

Nagy Péter Tibor

nagy.peter.tibor(at)gmail.com

Örkény Antal és Székelyi Mária

orkeny(at)ludens.elte.hu
szekelyi(at)ludens.elte.hu

Pető Andrea és Berán Eszter

petoand(at)t-online.hu
eszter_beran(at)yahoo.com

Szabó Ildikó

szabo.ildiko(at)utikonyv.com